IT sustavi d.o.o. poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih korisnika, zaposlenika, partnera i drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju, a čije osobne podatke prikuplja i koristi u svakodnevnom poslovanju. U svrhu transparencije i sukladnosti zakonskim propisima u nastavku ove stranice možete pronaći važeća pravila privatnosti i zaštite osobnih podataka.

Ova Pravila privatnosti primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.

Što su pravila privatnosti?

Pravila privatnosti su temeljni akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima unutar Tvrtke.

Ovim Pravilima se definiraju osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima, kao i zakonskim propisima, najboljim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima. U cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, Tvrtka želi dati jasne i točne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje te omogućiti nadzor i upravljanje nad osobnim podacima i privolama za korištenje istih.

Pravilima privatnosti osiguravamo primjerenu razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i drugim primjenjivim i važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

Ciljevi pravila privatnosti

Cilj ovih Pravila privatnosti je objasniti našim korisnicima, zaposlenicima, partnerima ili drugim osobama s kojima Tvrtka ostvaruju poslovnu suradnju:

 • koje osobne podatke Tvrtka prikuplja i obrađuje (a koje ne)
 • kako Tvrtka prikuplja osobne podatke, u koje svrhe i koje su osnove za to
 • koliko dugo ih Tvrtka pohranjuje i s kime ih dijeli
 • koja prava osobe imaju u pogledu zaštite podataka i kako ih Tvrtka štiti
Načela pohrane i obrade osobnih podataka

Načela obrade podataka su osnovna pravila kojih se tvrtka pridržava prilikom obrade osobnih podataka. Osobne podatke obrađujemo u skladu sa sljedećim načelima:

 • Transparentno i u skladu sa zakonom: Tvrtka će obrađivati osobne podatke sukladno važećim zakonima i pokrivajući sva prava osobe. Tvrtka će osigurati transparentnu obradu osobnih podataka te će pružiti sve potrebne informacije i na zahtjev osigurati osobama uvid u podatke, obrazloženja obrada, temelje obrade i sva druga prava sukladno važećim propisima. Tvrtka će osobama osigurati informacije kako se osobni podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju, kao i do koje se mjere osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati.
 • Ograničeni opseg podataka: osobni podaci prikupljaju se i obrađuju samo u određene, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.
 • Ograničena količine podataka: Upotrebljavaju se samo oni podaci koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe.
 • Ograničeno trajanje pohrane: Tvrtka osigurava da su osobni podaci čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju osobe samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju te ih nakon toga uklanja iz svih evidencija.
 • Točno, potpuno i ažurno: Tvrtka osigurava poštenu i transparentnu obradu osobnih podataka te kako bi spriječile eventualne zlouporabe osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni. Tvrtka primjenjuje jasan proces komunikacije s osobama putem kojeg se može zatražiti ispravak ili brisanje netočnih podataka.
 • Osiguranje cjelovitosti i povjerljivost: Tvrtka prikuplja i obrađuje podatke na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Podacima osobama pristupaju djelatnici Tvrtke ovisno o njihovim ovlaštenjima i radnim mjestima, te druge pravne osobe isključivo u skladu sa zakonskim propisima i ako su nužni u svrhu ispunjenja ugovornih obveza, a sve u skladu sa određenom svrhom prikupljanja i obrade osobnih podataka. Tvrtka primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka.
Koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo

U okviru svoga poslovanja članice Tvrtka može prikupljati sljedeće kategorije osobnih podataka prema kategorijama osobama:

Zainteresirane strane:

 • kontaktni podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.)
 • podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.)

Korisnici:

 • kontaktni podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.)
 • podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.)
 • podaci potrebni za izvršenje ugovora (npr. ime, prezime, e-mail, IBAN i sl.)

Kandidati za zapošljavanje:

 • kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela i sl.)
 • podaci iz životopisa (npr. podaci o obrazovanju, prethodnim zaposlenjima, stažu, priložene fotografije i sl.)
 • rezultate testiranja

Zaposlenici (sadašnji i bivši):

 • svi podaci propisane pozitivnim propisima koji se odnose na radno-pravne odnose, računovodstvene i knjigovodstvene propise (npr. ime, prezime, adresa, OIB, godina rođenja, JMBG, i sl.)
 • podaci za potrebu interne komunikacije unutar tvrtke
 • podaci nastali temeljem poslovnih aktivnosti (npr. poslovne fotografije, dokazi o školovanju i osposobljavaju priloženi natječajnim dokumentacijama i sl.)
 • podaci potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta poput organiziranja putovanja u stranu zemlju, ostvarivanje pogodnosti vezanih uz posao i sl. (npr. ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave, vozačke dozvole, broj djece i sl.).

Vanjski suradnici i poslovni partneri:

 • kontaktni podaci (primjerice: ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela i sl.),
 • podaci iz životopisa (primjerice: podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu i sl.)
 • podaci potrebni za izvršenje ugovora (primjerice: ime, prezime, e-mail, IBAN i sl.)
 • podaci potrebni za ispunjenje zakonskih uvjeta ulaska u Republiku Hrvatsku ili drugu zemlju (ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave i sl.)
Koje osobne podatke ne prikupljamo i obrađujemo

Tvrtka ne obrađuju podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca. Tvrtka može prikupljati i obrađivati podatke i gore navedenih posebnih kategorija isključivo u iznimnim uvjetima:

 • obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja prava u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u mjeri u kojoj je to odobreno u okviru prava Europske Unije, Prava Republike Hrvatske ili kolektivnog ugovora u skladu s Pravom Republike Hrvatske koje propisuje odgovarajuće zaštitne mjere za temeljna prava i interese osoba
 • obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa pojedinca
 • obrada se odnosi na osobne podatke za koje je očito da ih je objavila osoba vlastitom voljom
 • obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva
Kako prikupljamo osobne podatke

Tvrtka može osobne podatke prikupljati na različite načine, uključujući:

 • kao dio naših poslovnih procesa te za vrijeme ispunjavanja naših zakonskih obveza ili obveza iz ugovora o prodaji naših usluga
 • za vrijeme praćenja naše stranice uključujući i e-mail komunikaciju upućenu prema i od tvrtke
 • ispunjavanjem anketa ili online upitnika Tvrtke
 • prijavama na oglas za posao ili edukacijske aktivnosti Tvrtke
 • kada nam osoba sama dostavit informacije u vidu objave sadržaja na našoj stranici ili platformama ili tijekom izravne komunikacije sa Tvrtkom, uključujući osobnu komunikaciju i online komunikaciju putem stranice ili e-maila
Svrha obrade osobnih podataka

Tvrtka može obrađivati osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • usklađivanje sa zakonskim i regulatornim propisima unutar i izvan područja Republike Hrvatske
 • ugovaranje i korištenje proizvoda i usluga koje tvrtka pruža
 • ispunjenje obveza iz ugovora o prodaji usluga i proizvoda
 • ponuda usluga i proizvoda na tržištu
 • analiza i administriranje stranice i nadzora upotrebe stranice
 • unaprjeđenje usluga i proizvoda mjerenjem zadovoljstva uslugama
 • upravljanje odnosima s korisnicima i drugim osobama u obavljanju svog poslovanja
 • odabir kandidata za zapošljavanje
 • prijave na edukacijske aktivnosti
 • za aktivnosti marketinga koje mogu biti događanja ili dostava marketinški bitnih informacija
Osnova za obradu osobnih podataka

Tvrtka obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:

 • izvršavanje ugovora o prodaji drugog ugovora sklopljenog između ispitanika i Tvrtke
 • legitimni interes za pružanje usluge internet stranice i upravljanje istom, u statističke svrhe, radi utvrđivanja, rješavanja sporova i vođenja postupaka između korisnika i Tvrtke, radi provedbe postupka odabira kandidata u svrhu zapošljavanja
 • izričite privole za primanje marketinških poruka, newslettera, e-mail obavijesti o uslugama ili anketa za mjerenje zadovoljstva uslugama, za obradu vaših upita
 • radi ispunjavanja pravnih obveza Tvrtke, osobito s osnove računovodstvenih, knjigovodstvenih, propisa radnog prava i ostalih pravnih obveza
Koliko dugo pohranjujemo osobne podatke

Osobne podatke pohranjujemo samo dok su nam potrebni u svrhe u koje ih prikupljamo, odnosno u svrhu ispunjenja ugovornog odnosa ili zakonskih obveza, a najdulje prema sljedećim kriterijima:

 • osobne podatke prikupljene u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih i regulatornih obveza pohranjujemo prema propisanim rokovima
 • osobne podatke prikupljene u svrhu prodaje proizvoda i usluga, pohranjujemo u trajanju ugovornog odnosa
 • osobne podatke prikupljene u svrhu marketinških aktivnosti pohranjujemo dok ne povučete privolu, otkažete pretplatu ili ne zatražite brisanje pretplate, ili pak nakon određenog razdoblja neaktivnosti
 • osobni podaci brišu se po prestanku ugovornog ili radnog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju da je pokrenut sudski ili drugi sličan postupak koji zahtjeva čuvanje podataka
 • po isteku rokova pohrane uklanjamo ih iz sustava ili ih pretvaramo u anonimne podatke tako da se osoba više ne možem identificirati
Dijeljenje osobnih podataka

Tvrtka može dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama isključivo u sljedećim slučajevima:

 • ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona
 • ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo drugu osobu kao tzv. podizvođača, tj. izvršitelja obrade, koji djeluje isključivo po nalogu Tvrtke pri čemu Tvrtka osigurava sve mjere zaštite podataka kao da ove poslove obavlja sama
 • ako je podatke potrebno proslijediti trećim osobama radi izvršenja ugovora s ispitanikom
 • na temelju privole ispitanika

Treće osobe sa kojima podaci mogu biti dijeljeni uključuju:

 • zakonodavna, nadzorna i regulatorna tijela unutar i izvan područja Republike Hrvatske
 • financijske institucije s kojima Tvrtka surađuje u svrhu provedbe platnog prometa
 • revizore unutar i izvan Tvrtke te ostalim tijelima koji su ovlašteni za reviziju
 • dobavljače koje tvrtka angažira radi obavljanja usluga u ime i za račun Tvrtke, za izvršenje ugovornih obaveza
 • ostale agencije, institucije, udruge, osiguravajuće kuće i tvrtke partneri s kojima Tvrtka ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji temeljem kojeg poslovni korisnici mogu ugovarati i koristiti proizvode i usluge koje Tvrtka pruža Itd

Prilikom prijenosa podataka strogo se poštuje načelo ograničenja obrade uz prijenos minimalne količine podataka koja je potrebna kako bi se realizirala tražena usluga, te uz poštivanje svih ostalih relevantnih načela zaštite podataka

Tvrtka odnose s partnerima ima regulirane ugovorima o izvršenju obrade podataka, pri čemu se od partnera zahtijeva minimalno jednaka razina zaštite osobnih podataka kao i unutar tvrtke.

Osobne podatke Tvrtka obrađuje u Republici Hrvatskoj.

Iznimno ih može obrađivati i u drugim državama (npr. kada se za pružanje određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka angažira podizvođač iz druge države), i to u pravilu državama članicama Europske unije. Iznimno ih možemo obrađivati i u trećim zemljama, ali u takvim situacijama se uvijek primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka, minimalno na način kao da se osobni podaci obrađuju u Republici Hrvatskoj (npr. primjenom tzv. Standardnih ugovornih klauzula EU-a za obrađivače u trećim zemljama, drugim pravno obvezujućim i provedivim instrumentima, obvezujućim pravilima, certificiranjem itd.)

Prava osoba i kako ih ostvariti

Tvrtka poštuje pravo na privatnost te podatke prikuplja i obrađuje samo uz postojanje zakonitih osnova obrade te osobe u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka:

 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – osoba ima pravo od Tvrtke zahtijevati brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a Tvrtka ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
 1. osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
 2. osoba povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu
 3. osoba uloži prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju prava na brisanje imaju veću težinu od legitimnog interesa Tvrtke
 4. osobni podaci su nezakonito obrađeni
 5. osobni podaci se moraju brisati zbog poštivanja pravne obveze
 • Pravo na pristup podacima: osoba ima pravo dobiti od Tvrtke potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni, i sl.
 • Pravo na ispravak: osoba ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Tvrtke ispravak netočnih vlastitih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade, osoba ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Dodatno, osobe imaju obvezu ažuriranja osobnih podataka u poslovnom odnosu s grupom.
 • Pravo na prijenos podataka: osoba ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na nju, a koje je pružila Tvrtki u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom obliku te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Pravo prijenosa odnosi se isključivo na osobne podatke.
 • Pravo na prigovor: osoba ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koje se odnose na nju. Tvrtka u takvoj situaciji više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode osobe ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Nadalje, ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, osoba u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na nju za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.
 • Pravo na ograničenje obrade: osoba ima pravo od Tvrtke tražiti ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, te u slučaju kada je osoba uložila prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

Osoba ima pravo u svakom trenutku zahtijevati ostvarenje bilo kojeg od gore navedenih prava.

Ukoliko osoba smatra da je obrada osobnih podataka koju Tvrtka provodi protivna propisima o zaštiti osobnih podataka, Tvrtku se o tome može obavijestiti putem e-mail adrese: info@itsustavi.hr.

Prigovor se može uputiti i nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14 ili drugom ovlaštenom nadzornom tijelu EU.

U slučaju nedavanja potrebnih osobnih podataka koje Tvrtka traži radi sklapanja i ostvarivanja prava iz ugovora između tvrtke i osobe ili pružanja naših usluga, postoji mogućnost da ugovor neće moći biti sklopljen ili usluga pružena, te da određeni sadržaji, natječaji ili edukacije neće biti dostupne.

Privola koju je osoba dala za pojedinu svrhu obrade može se opozvati u bilo kojem trenutku u kojem slučaju osobne podatke prikupljene na temelju privole Tvrtka više neće upotrebljavati u navedene svrhe.

Promjena privole može se ostvariti slanjem e-maila na adresu info@itsustavi.hr.

Zaštita osobnih podataka

Kako bi zaštitili osobne podatke koje prikuplja, Tvrtka provodi odgovarajuće mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode ispitanika. Mjere zaštite uključuju razne metode ograničenja i kontrole pristupa te enkripciju osjetljivih podataka čime se podaci štite od neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka.

Pristup podacima unutar Tvrtke ograničen je samo na one podatke koji su potrebni za obavljanje pojedinih poslovnih zadataka i to isključivo ovlaštenim osobama koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju kvalitete i naplati usluge, u skladu sa jasno definiranim ulogama i odgovornostima unutar Tvrtke. Svi zaposlenici Tvrtke obvezani su ugovorima o povjerljivosti podataka i angažiramo isključivo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.

Napomena: Tvrtka ne može jamčiti 100% sigurnost prijenosa podataka preko interneta, web stranica, mobilnih aplikacija, računalnih sustava ili bilo koje druge javne mreže.

Automatska obrada podataka
Tvrtka ne provodi automatsku obradu podataka.
Kolačići Internet preglednika (Cookies)

Kako bi web stranica Tvrtke radile ispravno stranica mora na računalo spremiti malu količinu informacija (Cookies).

Kolačić je informacija spremljena na računalo od strane web stranice. Kolačići obično spremaju postavke korisnika za web stranicu, kao što su odabrani jezik stranice ili adresa. Kasnije, pri ponovnom otvaranju iste web stranicu, internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama korisnika.

Kolačići mogu spremati širok raspon informacija uključujući osobne informacije (kao što je ime ili e-mail adresa). Ova informacija može biti spremljena samo uz privolu korisnika. Web stranica Tvrtke ne može dobiti pristup informacijama koji im korisnik nije dao i ne može pristupiti drugim datotekama na računalu korisnika. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu vidljive korisniku. Postavke internet preglednika mogu se promijeniti na način da korisnik može sam odabrati hoće li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, automatski obrisati pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Korisnik ima pravo isključiti kolačiće.

Internetski preglednici obično su programirani tako da im je prihvaćanje kolačića zadana postavka, ali to se može jednostavno podesiti promjenom postavki preglednika. Pohranjivanje kolačića na računalu korisnika ovisi isključivo o postavkama preglednika i odluci korisnika.

Informacije o postavkama kolačića mogu se pronaći u uputama za uporabu Internet preglednika.

Napomena: onemogućavanje kolačića može uzrokovati nedostupnosti nekih od funkcionalnosti na web stranicama Tvrtke.

Službenik za zaštitu podataka

Tvrtka je imenovala Službenika za zaštitu podataka i koji djeluje u interesu zaštite prava ispitanika i njihovih osobnih podataka.

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, a njegova je odgovornost da se unutar Tvrtke primjenjuju Pravila privatnosti te ostale politike i procedure koje definiraju pravila postupanja prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka ispitanika.

Službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće u Tvrtke:

 • informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka
 • prati poštivanje Opće uredbe o zaštiti podataka te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije
 • pruža savjete u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Opće uredbe o zaštiti podataka,
  surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka kao nadzornim tijelom, djeluje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe o zaštiti podataka te savjetuje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima

Službenik za zaštitu podataka odgovara izravno direktoru Tvrtke.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Službenik za zaštitu osobnih podataka ne prima nikakve upute u pogledu izvršenja navedenih zadaća što mu dodano osigurava neovisnost.

Kontakt za poslove i pitanja vezana uz osobne podatke

Službenik za zaštitu osobnih podataka je primarna točka za kontakt osobama koje žele:

 • ostvariti svoja prava vezana s obradom svojih osobnih podataka
 • poslati upit vezan uz zaštitu osobnih podataka
 • zatražiti dodatne informacije
 • izraziti brigu oko obrade njihovih osobnih podataka
 • podnijeti prigovor vezano uz zaštitu osobnih podataka te ostvarivanja svojih prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka

Osoba se može obratiti Službeniku za zaštitu podataka pismeno na adresu:

IT Sustavi d.o.o.
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Radoslava Cimermana 64A
10020 Zagreb
Hrvatska

ili korištenjem e-maila:

info@itsustavi.hr

Napomena: Tvrtka ima pravo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po zahtjevu ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja.